Страхування

Оцінка аудиторського ризику


Починати бізнес і припускати, що він ніколи не зіткнеться з ризиками, вкрай хибно. Немає такої сфери в бізнесі, яка не несла б ризики. Залежно від напряму бізнесу, їх може бути менше або більше. Певною мірою до ризиків належить і аудит. Після завершення аудиту можуть виникнути такі ризики, як підприємницький та аудиторський.

Сутність підприємницького ризику полягає в тому, що можливий конфлікт між аудитором та клієнтом, навіть якщо аудиторський висновок і позитивний. Унаслідок цього є небезпека, що робота аудитора буде невдалою. Підприємницький ризик аудитора залежить від: можливих судових позовів стосовно аудитора; його конкурентоспроможності (професіоналізму); часу проведення аудиту; фінансового стану клієнта та його підприємницьких операцій; компетентності та знань штатного персоналу й адміністрації компанії та ін.

Аудиторський ризик – імовірна небезпека того, що аудитор у своєму власному аналізі може зробити неточні або помилкові висновки.

До компонентів аудиторського ризику належать:

Прийнятний ризик – це порівняно допустимий ризик у процесі перевірок господарських операцій з метою збору та систематизації даних, що підтверджують певні перевірочні дії та процедури та дають змогу прийняти (з погляду аудитора) рівні ризику контролю (тобто в тих випадках, коли він знижений, але не максимальний). Якщо аудитор визначить собі менший рівень аудиторського ризику, це означатиме, що він хоче бути впевненішим у тому, що в його фінансовій звітності немає істотних чи принципових помилок. На рівень прийнятного ризику аудитора можуть впливати:

 • аудиторська компетентність;
 • фінансовий стану компанії;
 • довіра (її рівень) замовників до фінансової звітності;
 • масштаб бізнесу та організаційно-правова форма діяльності клієнта;
 • форма власності бізнесу та її розподіл у статутному капіталі клієнта;
 • характер і сума його (клієнта) зобов’язань;
 • внутрішній (власний) контроль підприємства;
 • імовірність банкрутства.

Внутрішньогосподарський або невід’ємний ризик – це аудиторське припущення того, що може існувати неточність у фінансовій звітності й що вона може бути більшою за допустиму величину для внутрішньогосподарського контролю. При визначенні рівня такого внутрішньогосподарського ризику не враховується внутрішньогосподарський контроль, так як він як самостійний елемент є частиною аудиторського ризику. При оцінці цього компонента аудитор має взяти до уваги:

 • напрям та особливості бізнесу клієнта;
 • порядність та чесність керівництва компанії;
 • мотиви поведінки клієнта;
 • результати попередніх аудиторських перевірок;
 • первинний та повторний аудит;
 • взаємовідносини із залежними та дочірніми підприємствами;
 • нестандартні операції;
 • професіоналізм та знання персоналу обліковців;
 • сальдо рахунків та величину сум за статтями звітності;
 • кількість та склад операцій клієнта тощо.

Контрольний ризик (ризик контролю) – припущення аудитора, що помилки чи неточність у фінансовій звітності, які вищі за допустиму величину, не будуть ні виправлені, ні виявлені в процесі внутрішньогосподарського контролю компанії. Аудитор прагне визначити оцінку ефективності процесів внутрішньогосподарського контролю підприємства (клієнта) лише на рівні, який нижче 100% (максимуму), сприймаючи це як елемент аудиторського плану.

Ризик невиявлення (пошуку) – ступінь готовності аудитора визнати, що аудиторські відомості, які підлягають збору та аналізу, не дають можливості виявити помилки (якщо такі є), які вищі за допустиму величину. Цей рівень ризику визначається кількістю свідчень, які аудитор запланував зібрати.

За стандартом аудиторської діяльності «Істотність та аудиторський ризик», аудиторський ризик включає ризик контролю, внутрішньогосподарський ризик та ризик невиявлення.

На практиці для оцінювання аудиторського ризику використовують два основні методи:

1) оцінювальний (інтуїтивний);

2) кількісний.

Оцінювальний (інтуїтивний) метод оцінювання аудиторського ризику – сутність цього методу в тому, що зі своїх знань і практичної роботи з клієнтом аудитори визначають аудиторський ризик, виходячи зі звітності взагалі чи окремих операцій як високий, імовірний і малоймовірний. Цю оцінку в майбутньому використовують у плануванні аудиту.

Кількісний метод оцінювання аудиторського ризику полягає в тому, щоб передбачити кількісний розрахунок багатьох моделей аудиторського ризику. Поширену модель аудиторського ризику можна представити формулою:

Ар = Вр * Кр * Пр

де

Ар – аудиторський ризик;

Вр – невід’ємний ризик;

Кр – контрольний ризик;

Пр – ризик невиявлення.

Відповідно до методики, оцінка аудиторського ризику повинна починатися зі складання переліку виявлених ризиків несумлінних дій, оцінюючи їх за ймовірністю настання наслідків та їхньої значущості. На наступному етапі ці ризики співвідносяться із підрозділами, існуючими засобами контролю та посадами співробітників компанії. Надалі засоби контролю оцінюються за запланованою ефективністю, а потім фактична ефективність їх застосування підтверджується результатами тестування. На завершальному етапі визначаються залишкові ризики суттєвого спотворення та дії аудитора у відповідь на них.

Пропонований тут метод оцінювання ризиків несумлінних дій не єдиний. Можна застосовувати свої методики та підходи, які відрізняються від вищезгаданого або повністю, або на рівні окремих етапів.

Однак у будь-якому разі потрібно взяти до уваги три важливі обставини:

 • особливості галузі функціонування та відмінності у масштабі діяльності компанії, а також інші фактори унеможливлюють спрощення процесу оцінювання для всіх організацій, тому потрібно постійно коригувати свої підходи залежно від діяльності та особливостей підприємства, на якому здійснюється аудит;
 • чим складніша методика оцінювання обрана, тим важче застосовувати її в практичній діяльності;
 • оцінювання будь-якого ризику несумлінних дій як суттєвого і водночас відсутність адекватних дій щодо нього з боку аудитора вважається явним порушенням стандартів аудиторської діяльності.
Є питання?
Запитайте
у спеціаліста!

Сутність аудиторського ризику полягає в наявності небезпеки, що аудитор зробить помилковий або неточний висновок унаслідок того, що не помітить принципових спотворень (похибок) у звітності чи висновку. Проте аудиторський ризик можна розрахувати: для цього треба здійснити оцінювання всіх його компонентів, які відображають як специфіку діяльності компанії, що перевіряється, так і застосовувану для перевірки методику. Для зниження виявленого аудиторського ризику (якщо він перевищує прийнятне значення) використовується інтенсифікація здійснюваних контрольних процедур.

Сподобалася стаття?

Ім'я: Наталія

Прізвище: Осадча

Email: osadcha@sp.agency

Телефон: +380443830000

Адреса компанії: Україна, Київ, вул. Редутна, 10


Зв'язатись

Консалтингові послуги: аналіз ринку України


Зважаючи на те, що фінансові галузі в Україні динамічно розвиваються та змінюються, питання консалтингових послуг й аудиту ризиків постало особливо гостро в усіх сферах, у яких здійснюється бізнес. Актуальність багатьох пов’язаних із цим проблем також змінюється дуже часто, зокрема через прийняття нових законів, особливості зовнішнього інвестування та введення приватизації у різних секторах економіки країни.

Поширені види консалтингових послуг, що надаються в Україні

На сьогоднішній день спектр консалтингових послуг, які пропонуються українськими компаніями, доволі широкий і включає чимало напрямів. Зокрема, до таких належать:

 • Управління грошовими потоками та бухгалтерський облік.

Зважаючи із ринкової системи країни на міжнародний вектор, виникає багато пов’язаних із цим аспектом питань економічної діяльності. Він стосується як внутрішньодержавної фінансової політики, так і її екстраполяції на закони інших країн, із якими здійснюються ділові відносини. Щоб управління фінансами компанії було ефективним, потрібен достатній обсяг актуальних знань для взаємодії фірми з міжнародним ринком, зокрема, щодо дотримання всіх тонкощів грошової політики та економіки.

 • Адміністративний консалтинг.

Це доволі актуальна послуга як для новостворених, так і давно що існує на ринку компаній. Спрямована вона на огляд та оптимізацію ведення справ, підвищення ефективності функціонування підприємства, покращення кваліфікації керівних посадовців та робочого персоналу. Особливо що має попит дана послуга є для компаній, які прагнуть розширити чи змінити сферу своєї діяльності, у тому числі вийти на міжнародний ринок.

 • Послуги інвестиційного консультування.

Оскільки інвестування – один із ключових напрямів зі збереження та накопичення ресурсів, – воно дуже актуальне для внутрішньої економіки більшості підприємств. Підприємства прагнуть вкладати як зароблені кошти, так і активи, які не використовуються, що згодом може принести їм прибуток, а також розширити їх сферу впливу за рахунок об’єктів інвестування. Чим активніше і правильніше задіяні фінанси фірми, тим більший потенціал вона має на динамічному фінансовому ринку.

 • Аутсорсинг.

Послуга з грамотного розподілу навантаження всередині компанії та передачі деяких її функцій у зовнішнє виконання. Може бути актуальна у ряді випадків, наприклад, при недоцільності в регулярному утриманні деяких виконавчих відділів (бухгалтерії, кадрового відділу, кризового менеджменту), сезонному підвищенні навантаження або актуалізації тих чи інших питань у процесі діяльності фірми (перехід на нову систему фінансового обліку, організація дочірньої компанії та ін.). Сучасний ринок надає дуже широкі можливості щодо тимчасового найму позаштатного персоналу та користування послугами спеціалізованих компаній.

 • Послуги аудиту.

Передбачає цілий ряд необхідних завдань, як-от аналіз кваліфікації персоналу, ефективність кадрової структури підприємства, управління фінансовою звітністю, зокрема проходження податкових перевірок, огляд актуальності документообігу всередині фірми, надійність документальної бази щодо імовірних бюрократичних витрат. Навіть за наявності відповідного відділу всередині підприємства послуга аудиту сторонньою компанією може виявитися свіжим поглядом на поточні справи і принести свій позитивний результат.

 • Матеріально-технологічна консультація.

До цієї категорії послуг належать усі питання, пов’язані з веденням практичних справ у компанії. Це стосується репозиторіїв даних, матеріального забезпечення, що використовуються на підприємстві техніки та програмного забезпечення. Такі аудит дає змогу істотно підвищити ефективність роботи фірми у перспективі, і навіть захистити її дані.

Будь-який підприємець розуміє, що бути компетентним і поінформованим у всіх перерахованих вище напрямках й охопити пов’язані з ними питання практично неможливо. Саме тому компанії, що надають консалтингові послуги на ринку України, нині настільки затребувані.

Аналіз ринку консалтингу в Україні

Активний розвиток ринку консалтингу нашій країні бере свій початок із 1990 року. Саме в цей період молода держава, а точніше її приватний і державний бізнеси, зіткнулися з новими викликами й змушені були вирішувати зовсім нові організаційно-діяльнісні питання економічного характеру. Відтоді ринок консалтингу пройшов довгий шлях розвитку, і на сьогоднішній день можна констатувати його повну інтеграцію з внутрішнім бізнес-менеджментом та його готовність вирішувати питання, пов’язані, зокрема, з міжнародними відносинами.

Структура та співвідношення послуг також змінювалися, змінюються вони й досі. На даний момент умовне співвідношення ринку консалтингу узагальнено має такий вигляд:

 • IT-консалтинг – 35%;
 • операційний консалтинг – 25%;
 • стратегічний консалтинг – 20%
 • HR-консалтинг – 15%;
 • інше – 5%.

Як бачимо, більшість компаній звертаються до консалтингових агенцій за матеріально-технічною консультацією, в основі якої перебувають інтернет-технології. У зв’язку з глобалізацією, яка стрімко розширюється, і переходу діяльності бізнесу у всесвітню «павутину», цифровізація (діджиталізація) підприємств здійснюється вкрай активно навіть сьогодні.

Якщо проаналізувати, по які послуги найчастіше звертаються ті чи інші галузі підприємств, то можна вивести деякі закономірності.

 • ІТ-консалтинг.

Ці послуги найбільше цікавлять ті компанії, діяльність яких передбачає активний контакт та взаємодію на міжнародному рівні. Це нафтова промисловість, фінансовий сектор, зокрема банкінг, теле- й радіокомунікації, оптова торгівля, енергетика, машинобудівна промисловість, металургія.

 • Операційний консалтинг.

Є питання?
Запитайте
у спеціаліста!

Стосовно оптимізації технологічного виробництва найчастіше звертаються підприємства харчової, текстильної, важкої промисловості, торгівлі, будівництва, а також фінансового сектору, що потребує складної організації внутрішніх процесів та надійного надання послуг споживачам.

 • Стратегічний консалтинг.

В умовах динамічного розвитку ринку стратегічне планування затребуване серед більшості напрямків у сфері виробництва товарів народного споживання, машинобудування та компаній, які надають фінансові послуги.

 • HR-консалтинг.

Кваліфіковані працівники та їх подальше ефективне навчання необхідне абсолютно всім без винятку, тому за відповідними послугами постійно звертаються підприємства різних сфер промисловості та торгівлі, машинобудування, транспорту, зв’язку, теле- та радіокомунікацій, IT-сфери, фінансового сектора та ін.

До інших видів консультаційних послуг можна віднести послуги періодичного аудиту, інвестування та адміністративного управління. Їх надання є не настільки всеосяжним, проте регулярним, тому вони займають значну частку ринку.

Що стосується співвідношення частки ринку, зайнятої компаніями, які надають подібного штибу обслуговування, то тут виділити приналежність тій чи іншій країні однозначно доволі складно. Так, понад 70% консалтингових компаній є українськими, проте більшість із них тісно співпрацюють з іноземними організаціями. Також приблизно 10% ринку займають індивідуальні референти, які спеціалізуються тільки на певному напрямі консалтингу.

Проблеми розвитку ринку консалтингових послуг в Україні

Як і будь-який інший економічний напрям, ринок консалтингових послуг в Україні має ряд проблем, що пов’язані з деякими відмінностями від світових систем й особливостями державного та суспільного ладу країни. Серед них найбільш яскраво виражені такі:

 • Високий рівень бюрократії та складність залучення референтів до процесів, особливо якщо стосується державних установ чи підприємств, де присутня частка держави.
 • Невідповідність світовим вимогам частини вітчизняного законодавства із сектору фінансово-економічної діяльності, яке не вповні відповідає ринковим світовим умовам.
 • Високий рівень монополізації підприємств, зокрема державних, що призводить до відсутності потреби в розвитку ринку.
 • Погана поінформованість підприємств про послуги консалтингових агенцій та низький рівень грамотності управлінців.
 • Відсутність культури споживання таких послуг в Україні.
 • Нерозуміння клієнтами можливостей референтів та труднощі з постановкою ними чітких завдань.

Також варто зважити на таку масштабну проблему, як корупція, через яку багато ситуацій, які вирішуються консалтинговими агентствами, вирішуються неправовим шляхом і методами. Така ситуація нині значно гальмує розвиток ринку загалом, оскільки обмежує вільні фінансові переміщення між бізнесом.

Майбутнє консалтингових компаній в Україні

Пори зазначену вище проблематику, консалтингові послуги, хоч і не так швидко, як хотілося б, і далі розвиваються на нашому ринку. Компанії працюють над тим, щоб запропонувати відповідний сервіс на запит та, наскільки це можливо, підлаштовуються під потреби споживача. Наприклад:

 • працюють за контрактом, надаючи послуги не одноразово, а впродовж тривалого часу, будучи таким собі майже штатним консультантом;
 • пропонують розширені можливості, у тому числі не лише консультації, а й послуги активного впровадження маркетингових концепцій та сучасного адміністрування;
 • містять обмежений штат, удаючись до послуг аутсорсу в разі зайнятості кадрів, і в такий спосіб заробляють на різниці, хоча й ризикують репутацією;
 • займаються оцінюванням нерухомості, автомобільного транспорту, загалом бізнесу;
 • надають послуги агентів та посередників.

Саме тому в Україні доволі складно знайти компанію, яка пропонувала б виключно спеціалізовані послуги консалтингу. Зазвичай цим займаються агенції, які мають у штаті фахівців широкого профілю.

Однак це нерідко йде в плюс клієнтові, який має вельми специфічні запити, що не обмежуються тільки консалтинговими послугами. Найчастіше український замовник хоче отримати аналіз проблеми, побачити можливості її вирішення, отримати пряму допомогу в цьому, а також безпосередню участь в усуненні всіх наслідків проблеми – аж до комплексного захисту бізнесу. І зауважимо – усе це від однієї агенції! Тому юридичні компанії змушені формувати в себе відповідні напрями й надавати весь спектр таких послуг, щоби витримувати конкуренцію на ринку.

Рекомендуємо замовити консультаційні послуги у S&P Agency

Саме до таких агенцій широкого профілю юридичних послуг належить S&P Agency.

Юридична агенція S&P Agency працює на ринку України вже понад 15 років і зарекомендувала себе як надійна й досвідчена компанія з високою довірою серед своїх клієнтів. Фірма надає ряд послуг, серед яких:

 • широкий спектр юридичних та адвокатських послуг;
 • правовий захист у податкових спорах та кримінальних процесах;
 • аудит ризиків та захист репутації компанії;
 • вирішення судових спорів та контроль виконання вироків на різних рівнях (в досудовому, судовому порядку або на етапі виконавчого провадження);
 • налагодження й підтримка кризових комунікацій;
 • навчання та тренінг персоналу.

Звернувшись до S&P Agency, ви можете бути впевнені, що отримаєте сервіс найвищого рівня, а компанія стане вашим довгостроковим партнером на багато років.

Сподобалася стаття?

Ім'я: Микола

Прізвище: Сюткін

Email: siutkin@sp.agency

Телефон: +380443830000

Адреса компанії: Україна, Київ, вул. Редутна, 10


Зв'язатись

konsalting

Як оцінити якість консалтингових послуг


Важливою умовою ефективності та успіху консалтингової компанії є позитивні рекомендації від клієнтів, які залишилися задоволеними якістю послуг вашої компанії.

Оцінка клієнтом формується, з низки показників. Перед замовленням послуги клієнт для себе ставить чіткі цілі, щодо виконання яких і оцінюватиме обрану ним консалтингову компанію.

Остаточною умовою рівня понад якість наданих послуг залишається оцінка самим клієнтом, але вона є суб’єктивною — на рівні «подобається чи не подобається».

Проте якість консалтингових послуг має деякі особливості: головний критерій оцінки результатів — задоволений клієнт. Важливо, щоб консалтингові рішення відповідали цим очікуванням. Наголошують на ряді ключових елементів, що визначають якість консалтингових послуг. Важливі критерії:

 • – Доступність компанії;
 • – Компетентність консалтингової компанії;
 • – достовірність послуг;
 • – Надійність компанії;
 • – Безпека наданих послуг.

На якість послуг консалтингу значний вплив надає персонал компанії. Оцінити роботу консультантів можна двома способами:

 1. економічний ефект роботи консультантів;
 2. позитивні зміни у компанії клієнта.

Хоч гідно оцінити якість консалтингових послуг і складно, проте можна виділити кілька факторів у такій оцінці:

Чинник №1. Спільне бачення. Для досягнення запланованих результатів важливо сформувати між клієнтом та консультантом загальне бачення задачі та її вирішення.

Чинник №2. Інтенсивність співробітництва. Цей чинник сприяє зменшенню конфліктів інтересів. Для того, щоб отримати вирішення проблем проекту, консультантам нерідко потрібна участь клієнта. Підтримка клієнтом є обов’язковою умовою успішної реалізації консалтингового проекту.

Чинник №3.

Є питання?
Запитайте
у спеціаліста!

Довіра. Взаємодовіра між клієнтом та консультантами є одним з ключових факторів успіху управлінського консалтингу.

Чинник №4. Управління проектом. Відповідає за координацію робіт та моніторинг консалтингового проекту, хід його реалізації, наприклад, за рахунок регулярних зустрічей команд проекту.

Чинник №5. Досвід консультантів. Це один з найважливіших факторів, який позитивно впливає на результат консалтингового проекту.

Чинник №6. Надані ресурси. Результат консалтингового проекту залежить від ресурсів, які може надати клієнт, який замовив консалтинг. Це як людські ресурси, так і фінансові ресурси, які включають не лише певну кількість професійних працівників та грошей, а й їхню доступність у проекті.

Чинник №7. Підтримка найвищого керівництва компанії. Останній важливий ресурс – це підтримка консалтингової команди з боку керівництва. Рівень підтримки певного консалтингового проекту показує, якою мірою вище керівництво довіряє, просуває та мотивує його учасників.

Методологія проведення експертизи з оцінки консультаційних послуг та ефективності їх надання передбачає анкетування або особисту зустріч керівників.

Проблема оцінки якості консультаційних послуг з урахуванням безлічі їх, різноманітності та областей використання пов’язана з низкою завдань, які має вирішити консалтингова компанія, у тому числі: визначення окремих наборів показників якості комплексу послуг, що відповідають певному характеру їх надання; визначення важливості певних показників; розробки методичних матеріалів щодо проведення оціночної експертизи та надання супутньої інформації. Через війну потрібно прив’язка певних методичних рекомендацій до зазначеного характеру консультаційних послуг.

Сподобалася стаття?

Ім'я: Микола

Прізвище: Сюткін

Email: siutkin@sp.agency

Телефон: +380443830000

Адреса компанії: Україна, Київ, вул. Редутна, 10


Зв'язатись

konsalting-1200

Топ-7: найпопулярніші послуги консалтингової компанії


Коли ми починаємо займатися бізнесом, ми починаємо стикатися з різними складнощами з податкових, репутаційних та управлінських питань. У міру збільшення компанії кількість складнощів зростає: як користь отриманого прибутку, як залучити інвесторів, в який бік розвивати свій бізнес, як керувати репутацією або прибрати ризики в бізнесі.

Можна нескінченно довго шукати правильні рішення самим і вчитися на своїх помилках, але все ж таки краще замовити консультацію у досвідчених фахівців, щоб з першого разу все зробити правильно і не посилити ситуацію. Для цього існує консалтинг.

Консалтинг потрібний для того, щоб покращити показники бізнесу: рентабельність, прибутковість, ефективність, ліквідність, ринкову вартість. Якщо компанія не має у своєму штаті потрібних фахівців, то їй слід звернутися за консультаціями до зовнішніх експертів та консультантів.

Спектр питань, які можна вирішити за допомогою консалтингу, є досить широким. Іноді це може бути цілий комплекс завдань, а іноді він надається лише у вузькій галузі бізнесової чи ділової діяльності.

Найпопулярніші консалтингові послуги від компанії S&P Agency:

Юридичний консалтинг. Нашою компанією юридичні послуги розробляються та надаються клієнту разом із стратегією мінімізації ризиків. Таким чином, сама юридична стратегія та її реалізація кардинально відрізняються від стандартних юридичних інструментів та підходів.

Управління ризиками. Аналіз ризиків виявляє існуючі та можливі ризики для компанії. Процес управління ризиками базується на інформації та фактах, тому включає: характеристику активів, визначення загроз і слабких сторін бізнесу, визначення ймовірності ризиків, аналіз їх впливу, визначення виду ризику та первинного плану дій з його нейтралізації. Наприкінці аналізу ризиків компанія отримує список активів, що знаходяться в зоні ризику, облік існуючих та можливих ризиків, з якими стикається компанія, і звичайно ж перелік необхідних дій для їхньої мінімізації.

Аудит ризиків. Послуга з розробки та впровадження стратегії мінімізації ризиків включає класифікацію таких найбільш поширених ризиків:

 • фінансових;
 • репутаційні;
 • юридичних;
 • в інвестиційних проектах, M&A;
 • у бізнес-процесах та у партнерських відносинах.

Кризові комунікації. Репутаційний захист. Ідентичність бренду — один із найцінніших нематеріальних активів компанії. Тому одна з основних цілей компанії — захистити ідентичність бренду та зберегти свою позитивну репутацію у галузі.

Є питання?
Запитайте
у спеціаліста!

Репутація є нематеріальним поняттям, але дослідження показують, що хороша репутація підвищує вартість компанії на ринку.

Криза може негативно впливати на імідж бренду та компанії в цілому. Успішні компанії, які усвідомлюють цінність бренду та репутації свого бізнесу, наймають експертів та консультантів із кризових комунікацій для захисту власної ділової репутації від різних загроз та конфліктних викликів.

PR-консалтинг — включає дослідження, аналіз, висновок і розробку фахівцями стратегій, які допомагають компаніям забезпечувати високий коефіцієнт віддачі від діяльності, що здійснюється.

Цей вид консалтингу допомагає керівництву компанії тим, що сприяє прийняттю оптимальних рішень щодо ведення бізнесу, а також формуванню маркетингової політики підприємства. Крім традиційного піар-консалтингу, до кожного дослідження та вирішення проблеми пропонують і юридичну складову. Це сприяє використанню лише дозволених механізмів ділової діяльності та уникнути тих, що заборонені.

Захист у кримінальних процесах. Розробка стратегії та здійснення комплексного захисту у кримінальних провадженнях на всіх стадіях процесу: за заявою третіх осіб щодо компанії та її посадових осіб; за заявою компанії щодо контрагентів, співробітників, посадових осіб; участь у проведенні різних слідчих дій щодо компанії, і навіть її співробітників (обшук, огляд, допит).

Комплексний захист бізнесу. S&P Agency проводить стратегічну оцінку ефективності сформованої клієнтом структури бізнесу. Для цього компанія розробляє та реалізує «під ключ» комплексний захист бізнесу від існуючих та можливих неправомірних дій третіх осіб чи державних органів.

S&P Agency — це нішева консалтингова компанія, що надає консалтингові послуги у сфері управління ризиками, юриспруденцією, податками, кризовими комунікаціями та безпекою інвестицій. За час існування зарекомендувала себе як надійний та ефективний стратегічний партнер, бізнес-юридичний та податковий консультант.

Досвід S&P Agency дозволяє розробляти та впроваджувати для наших клієнтів унікальні та високоефективні бізнесові та інвестиційні стратегії, включаючи стратегії управління юридичними, податковими, інвестиційними та бізнес-ризиками.

Наша мета — створити вам найбільш сприятливі умови для розвитку бізнесу, підвищити ваш рейтинг та впізнаваність як бізнесмена, і для цього ми не шкодуємо своїх сил, ні знань.

Сподобалася стаття?

Ім'я: Микола

Прізвище: Сюткін

Email: siutkin@sp.agency

Телефон: +380443830000

Адреса компанії: Україна, Київ, вул. Редутна, 10


Зв'язатись

Двох юристів S&P Agency Investment Risk Management було названо найкращими юристами України 2022 за версією Best Lawyers®


Київ, Україна, 12 листопада 2021 р. – S&P Agency Investment Risk Management раді повідомити, що двох юристів було включено до видання The Best Lawyers in Ukraine 2022. З моменту першої публікації в 1983 році, Best Lawyers®: загальноприйнято вважається остаточним посібником з юридичної досконалості.

Best Lawyers публікує свій список протягом чотирьох десятиліть, заслуживши повагу професії, ЗМІ та громадськості як найнадійніше, неупереджене джерело юридичних звернень. Його перший міжнародний список був опублікований у 2006 році, і з тих пір зріс настільки, що публікує списки в більш ніж 75 країнах.

«Best Lawyers була заснована в 1981 році з метою підкреслити надзвичайні досягнення юристів. Після чотирьох десятиліть ми пишаємося тим, що продовжуємо служити найнадійнішим та неупередженим джерелом юридичних рекомендацій у всьому світі», – говорить генеральний директор Філіп Грір.

Юристи у списку «Найкращих юристів України» розділені за географічним регіоном та сферами діяльності. Вони перевіряються їхніми колегами на основі професійного досвіду та проходять процес аутентифікації, щоб переконатися, що вони працюють у поточній практиці та мають хорошу репутацію.

S&P Agency Investment Risk Management вітає своїх коллег, які увійшли до списку найкращих юристів України 2022 року:

Наталія Осадча – «Інвестиції».

Микола Сюткін – «Судове право», «Злиття і поглинання», «Нерухомість».

Наталія Осадча – співзасновник і партнер S&P Agency Investment Risk Management.

Є питання?
Запитайте
у спеціаліста!

Понад 20 років Наталія працює у сфері права, ризик-менеджменту, інвестицій, вирішення конфліктів та державних відносин. Вона є автором численних досліджень та статей із захисту бізнесу та розробником багатьох інвестиційних стратегій для великих міжнародних корпорацій в Україні.

Микола Сюткін – співзасновник та генеральний директор S&P Agency Investment Risk Management. Більше 18 років захищає інтереси бізнесу в Україні у сфері права, бізнес-консультування, управління ризиками, вирішення та мінімізації бізнес-конфліктів. Він також є засновником власником медіа-платформи LDaily.

###

Про S&P Agency Investment Risk Management

Протягом останніх 15 років S&P Agency є провідною консалтинговою компанією в Україні, яка обслуговує найбільших іноземних гравців не лише на етапі входу в Україну, а й у процесі реалізації інвестиційних проектів та підтримки повсякденної ділової активності. Агентство допомогло компаніям розробити унікальні інвестиційні рішення та стратегії, а також прозоро та безпечно входити та працювати на українському ринку. S&P Agency допомагає великим іноземним компаніям розвивати їх бізнес-моделі та процеси в Україні, у суворій відповідності з високими міжнародними вимогами та стандартами прозорого ведення бізнесу. Основні послуги S&P Agency включають юридичні питання, управління ризиками, фінансовий аудит та зв’язки з урядом.

 

Сподобалася стаття?

Ім'я: Микола

Прізвище: Сюткін

Email: siutkin@sp.agency

Телефон: +380443830000

Адреса компанії: Україна, Київ, вул. Редутна, 10


Зв'язатись

Адвокат компанії S&P Agency включений до рейтингу кращих адвокатів 2021 року за версією Best Lawyers


Компанія S&P Agency рада повідомити, що 9 червня 2020 року за свою професійну діяльність Микола Сюткін включений до видання «Найкращі адвокати України 2021 року» в номінаціях «злиття та поглинання» й «судова практика». І вже другий рік поспіль міжнародне рейтингове агентство Best Lawyers відзначає Миколу Сюткіна за досягнення у сфері злиття та поглинання.

Від часу першої публікації 1983-го рейтинги Best Lawyers стали вважатися авторитетним свідченням із досконалості у галузі права по всьому світу. Best Lawyers публікує свій рейтинг понад три десятиліття, заслуговуючи на повагу у професії з боку ЗМІ та громадськості і маючи статус найнадійнішого, неупередженого джерела юридичних рекомендацій. Перший міжнародний рейтинг був опублікований 2006 року, і відтоді до рейтингу входить уже понад 75 країн.

«Агентство Best Lawyers було засноване в 1981 році з метою відзначати видатні досягнення людей, які працюють у сфері права. Минуло три десятиліття, і ми пишаємося тим, що й далі виконуємо функції найбільш надійного, неупередженого джерела юридичних рекомендацій у всьому світі», — зазначає генеральний директор Філліп Грір.

Адвокати в рейтингу «Найкращі адвокати України» відібрані за географічним розміщенням та сферами практики. Кожен проходить оцінювання своїми колегами щодо професійних знань, а також процес автентифікації, щоб переконатися, що він наразі займається практикою та має хорошу репутацію.

Про компанію S&P Agency

Компанія S&P Agency упродовж останніх 15 років як стратегічний бізнес- та юридичний радник допомагає крупним іноземним компаніям розробляти унікальні інвестиційні рішення та стратегії, прозоро й безпечно входити та працювати на ринку України. S&P Agency допомагає великим іноземним компаніям вибудувати в Україні свою бізнес-модель та налагодити свої бізнес-процеси в чіткій відповідності до високих міжнародних вимог і стандартів щодо прозорого ведення бізнесу, які діють по всьому світу.

Є питання?
Запитайте
у спеціаліста!

2020 року S&P Agency підписала Меморандуми про співпрацю з паном Будіарсою Састравінатою — головою групи Ciputra, яка є одним із найбільших забудовників в Індонезії та інвестором у нерухомість Азійсько-Тихоокеанського регіону, та паном Йоргом Бареном — директором із проєктів та інвестицій Міжнародної компанії з управління інвестиціями та девелоперськими проєктами RE RISE GmbH.

Компанія S&P Agency має безпрецедентний досвід у розробці унікальних бізнес-рішень і стратегій для будь-якої амбітної організації, яка прагне перетворити ризики на нові бізнес-можливості.

Унікальним є те, що юридичні інструменти та бізнес-стратегії, які розробляє компанія для потреб клієнтів, формуються в поєднанні зі стратегією мінімізації можливих бізнесових та інвестиційних ризиків.

Саме такі рішення відповідають високим стандартам прозорого ведення бізнесу наших клієнтів, які шукають високотехнологічні й безпечні бізнесові рішення в такому ризикованому, але дуже прибутковому бізнес-середовищі, як ринок України.

Поза сумнівом, що команда S&P Agency є унікальною. Поєднання юридичної освіти та практичного досвіду дало нам можливість створити нові високотехнологічні й надійні бізнес- та інвестиційні рішення. А наші нестандартні стратегічні рішення за 15 років роботи S&P Agency допомогли зберегти мільярди доларів нашим клієнтам.

Ми пропонуємо клієнтам наш унікальний досвід та знання, щоб мінімізувати й уникнути можливих негативних наслідків та втрат у майбутньому, створити успішний і прибутковий бізнес в Україні.

Наша мета — знайти найкоротший шлях до створення прибуткового бізнесу з мінімальними ризиками для нашого клієнта.

Сподобалася стаття?

Ім'я: Наталія

Прізвище: Осадча

Email: osadcha@sp.agency

Телефон: +380443830000

Адреса компанії: Україна, Київ, вул. Редутна, 10


Зв'язатись

Зв'язатись з нами

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы